UWAGA! Egzaminy wstępne do STiJO odbędą się 23.09.2017 r.! Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 2017/2018

Organizacja studiów

1. Cel studiów

Celem podyplomowych studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu tłumacza poprzez wykształcenie praktycznych sprawności i opanowanie technik tłumaczenia profesjonalnego. Realizację celu umożliwia nowoczesny program nauczania stworzony w oparciu o doświadczenie zawodowe profesjonalnych tłumaczy-dydaktyków oraz o metody i techniki nauczania stosowane w najlepszych szkołach tłumaczy na świecie. Materiały dydaktyczne to aktualne, autentyczne polskie i obcojęzyczne teksty źródłowe. Większość materiałów pochodzi z tłumaczeń wykonywanych przez wykładowców STiJO UAM, co gwarantuje ich zgodność z realiami panującym na polskim i międzynarodowym rynku.

  
2. Sylwetka kandydata / słuchacza

Od kandydata na podyplomowe studia tłumaczeniowe wymagamy:

  • wykształcenia wyższego (tytułu magistra lub licencjata);
  • doskonałej znajomości języka polskiego (A*), bardzo dobrej znajomości języka obcego (B); mile widziana jest znajomość kolejnych języków obcych (B* lub C*);
  • wiedzy o aktualnych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturalnych, zwłaszcza w krajach wybranego obszaru językowego;
  • dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i językowej;
  • umiejętności funkcjonowania w sytuacji stresowej;
  • otwartości kulturowej i komunikatywności;
  • gotowości do poznawania nowych obszarów wiedzy;
  • dobrej pamięci.

* Klasyfikacja języków roboczych wg Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (AIIC) obejmuje:
język A: język ojczysty lub równie dobrze znany aktywny język obcy
język B: bardzo dobrze znany aktywny język obcy
język C: język obcy znany w stopniu biernym

  
3. Organizacja studiów

STiJO UAM oferuje studia podyplomowe w programie polsko-angielskim i polsko-niemieckim w dwóch specjalizacjach: tłumaczenia pisemne i tłumaczenia konferencyjne.

Nauka w STiJO UAM rozpoczyna się na początku października i trwa cztery semestry.

Na I roku słuchacze poznają zasady, metody i techniki tłumaczenia, uczą się przemawiać przed publicznością oraz poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu teorii przekładu.

Na podstawie wyników egzaminów po I roku studiów a także całorocznej obserwacji pracy i predyspozycji słuchaczy są oni kierowani do specjalizacji tłumaczenia pisemnego lub tłumaczenia konferencyjnego.

Program nauczania na II roku studiów w ramach specjalizacji tłumaczenia pisemnego obejmuje naukę tłumaczenia pisemnego i tłumaczenia liaison, zaś w specjalizacji tłumaczenia konferencyjnego tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne i tłumaczenie pisemne w mniejszym zakresie.

Od roku akademickiego 2013/2014 wprowadziliśmy obowiązkową naukę języka B, tj. odpowiednio języka angielskiego w programie polsko-angielskim i niemieckiego w programie polsko-niemieckim dla słuchaczy wymagających intensywnego rozwoju sprawności językowych. Ocena stopnia znajomości języka B następuje na podstawie wyników właściwych części egzaminu wstępnego, czyli testu leksykalno-gramatycznego i egzaminu ustnego.

  
4. Zaliczenia, egzaminy i egzaminy końcowe

Po zakończeniu każdego semestru słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów. Jest to warunkiem kontynuacji studiów w kolejnym semestrze i przystąpienia do egzaminów. W trakcie studiów słuchacze zdają egzaminy po pierwszym roku studiów i egzaminy końcowe po drugim roku studiów. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w STiJO UAM jest zdanie wszystkich egzaminów końcowych po drugim roku. Niezaliczenie semestru skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy. W przypadku niezdania jednego lub więcej egzaminów słuchacz ma prawo do jednej poprawki. Niezdanie egzaminu w trybie poprawkowym skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy. Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych na UAM słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie ma możliwości powtarzania przedmiotu lub roku.

  
5. Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o metody, techniki nauczania i egzaminowania stosowane w najlepszych szkołach tłumaczy na świecie oraz o doświadczenie zawodowe profesjonalnych tłumaczy-dydaktyków nauczających w STiJO UAM. Wymagania stawiane kandydatom do Szkoły oraz słuchaczom kończącym nasze studia odpowiadają wymaganiom największych instytucji zatrudniających tłumaczy (Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, ONZ, NATO) oraz wymogom polskiego i międzynarodowego rynku tłumaczeniowego.

Praktyka oraz wysokie wymagania rynku dowodzą, iż rzetelne 4-semestralne przygotowanie kandydata do zawodu tłumacza przynosi korzyści zawodowe, co znajduje swoje potwierdzenie w dużej liczbie absolwentów STiJO UAM przyjętych do pracy w służbach tłumaczeniowych instytucji Unii Europejskiej w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Słuchacz, który pomyślnie zdał wszystkie egzaminy końcowe otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, podpisane przez dyrektora STiJO UAM oraz Rektora UAM.

 
6. Organizacja zajęć

Rok akademicki rozpoczyna się na początku października i kończy się sesją egzaminacyjną w czerwcu. Sesja poprawkowa odbywa się we wrześniu.

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 9:00 - 12:15 i 13:30 - 16:45 oraz w niedziele w godz. 9:00 - 13:30

Co 5 lub 6 tygodni przypada weekend wolny od zajęć.


Wszystkie zajęcia prowadzone są w budynku dydaktycznym UAM w Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6.

  
7. Materiały dydaktyczne

Materiały stosowane w STiJO UAM to w znacznej mierze odpowiednio przetworzone do celów dydaktycznych dokumenty związane z bieżącymi wydarzeniami i pracą tłumaczy pisemnych i konferencyjnych. Należą do nich m.in.: projekty rozporządzeń i dyrektyw Rady i Komisji Europejskiej, stanowiska i przemówienia członków Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, artykuły prasowe, relacje z aktualnych wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturowych, polskie akty prawne, umowy handlowe, umowy kupna-sprzedaży, umowy przeniesienia własności, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy bankowe, pełnomocnictwa, testamenty, artykuły naukowe, abstrakty.