UWAGA! Egzaminy wstępne do STiJO odbędą się 23.09.2017 r.! Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 2017/2018

Egzaminy

Podstawowym celem egzaminu wstępnego jest ustalenie poziomu znajomości języka ojczystego i obcego, a także zbadanie predyspozycji kandydata do zawodu tłumacza.

Wszyscy kandydaci składają egzamin wstępny, który obejmuje:

  • test leksykalno-gramatyczny z wybranego języka obcego,
  • esej w języku polskim na aktualny temat społeczno-polityczny,
  • egzamin ustny - rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim i obcym.

 

Egzamin wstępny jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów.

 

Test leksykalno-gramatyczny ma na celu sprawdzenie znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych między innymi na podstawie następujących typów ćwiczeń:

  • uzupełnianie zdań poprzez wpisywanie brakujących słów (maksimum trzech). Ćwiczenie to sprawdza znajomość idiomów, kolokacji oraz określonych struktur gramatycznych (np. czasów gramatycznych, wyrażeń przyimkowych, spójników, rzeczowników, fraz nominalnych, przedimków, zaimków, czasowników modalnych itp.)
  • przekształcanie zdań przy użyciu podanego słowa, tak aby zachowany został ich sens, a zmieniła się jedynie struktura gramatyczna i leksykalna,
  • uzupełnianie krótkiego tekstu o odpowiadający kontekstowi derywat słowotwórczy podanego słowa wyjściowego (wymagane jest np. utworzenie rzeczownika z przymiotnika lub czasownika, utworzenie przymiotnika z rzeczownika, bądź utworzenie antonimu z odpowiednim przedrostkiem),
  • tłumaczenie zdań sprawdzających znajomość (zaawansowanych) struktur gramatycznych oraz leksykalnych (w tym frazeologii).


Egzamin ustny ma charakter rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej zarówno w języku ojczystym jak i obcym. Składa się on z monologu wygłaszanego przez kandydata na zadany temat, rozmowy na tematy ogólne związane z życiem gospodarczym, politycznym i kulturalnym Polski i krajów obcych danego obszaru językowego oraz z tłumaczenia krótkiej anegdoty lub dowcipu.