Jednoroczne studia przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, biegle znających język niemiecki, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza konferencyjnego.

Program obejmuje aż 420 godzin praktycznych zajęć z następujących przedmiotów:

SEMESTR I

1.

tłumaczenie symultaniczne z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki

60 godzin

2.

tłumaczenie konsekutywne z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki

60 godzin

3.

warsztaty z języka polskiego

15 godzin

4.

występowanie publiczne

30 godzin

5.

tłumaczenie liaison i a vista z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki

30 godzin

6.

warsztaty z emisji głosu

15 godzin

 

SEMESTR II

1.

tłumaczenie symultaniczne z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki

60 godzin

2.

tłumaczenie konsekutywne z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki

60 godzin

3.

warsztaty z języka polskiego

45 godzin

4.

występowanie publiczne

30 godzin

5.

tłumacz konferencyjny na rynku pracy

15 godzin


Stawiamy głównie na praktykę, a część teoretyczną ograniczamy do minimum. W czasie zajęć ćwiczymy i doskonalimy poprawność i jakość tłumaczeń.

Nasi słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia:

  1. Potrafią właściwie stosować technikę notacji i wykonywać tłumaczenia konferencyjne: symultaniczne, konsekutywne, chuchotage, liaison i a vista z różnych dziedzin.
  2. Potrafią występować publicznie i właściwie zarządzać stresem.
  3. Znają formalnoprawne aspekty pracy tłumacza i tzw. dobre praktyki obowiązujące tłumaczy profesjonalnych, w tym zasady współpracy ze zleceniodawcami i negocjacji warunków zleceń, a także współpracy z partnerem w kabinie tłumaczeniowej.
  4. Potrafią właściwe przygotować się do wykonania tłumaczenia, wyszukiwać ekwiwalenty polskie i obcojęzyczne terminów fachowych oraz weryfikować ich adekwatność, sporządzać glosariusze tematyczne.
  5. Znają zasady poprawnej polszczyzny oraz potrafią adekwatnie posługiwać się nią w tłumaczeniu.
  6. Potrafią ocenić stopień poprawności językowej wskazanego tekstu i dokonać jego korekty.
  7. Znają podstawowe pojęcia z zakresu teorii przekładu.
  8. Posiadają wiedzę na temat higieny głosu i znają techniki operowania głosem.


Czas trwania studiów
2 semestry

Zajęcia odbywają się w soboty (w godzinach 9:00 - 16:15) i niedziele (w godzinach 9:00 – 12:15) przez 26 weekendów w semestrze letnim 2018/2019 i semestrze zimowym 2019/2020 (26 weekendów zajęć + 2 weekendy egzaminów końcowych). Średnio raz w miesiącu przypada weekend wolny od zajęć.

Pierwszy weekend zajęć w roku akademickim 2018/2019 przypada na 9-10 lutego 2019. Szczegółowy plan zjazdów na semestr letni jest do pobrania tutaj.

Plan zjazdów na II semestr udostępniony zostanie w późniejszym terminie.

Studia kończą się sesją egzaminacyjną trwającą przez dwa weekendy.

 

Zaliczenia i egzaminy

Po zakończeniu pierwszego semestru studiów słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia ze wszystkich przedmiotów. Jest to warunkiem kontynuowania studiów i przystąpienia do egzaminów.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Szkole Tłumaczy UAM należy zdać wszystkie egzaminy końcowe.

Niezaliczenie semestru skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy. W przypadku niezdania jednego lub więcej egzaminu słuchacz ma prawo do jednej poprawki. Niezdanie egzaminu w trybie poprawkowym skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy. Zgodnie z „Regulaminem studiów podyplomowych na UAM” słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie ma możliwości powtarzania przedmiotu.

Słuchacz, który pomyślnie zdał wszystkie egzaminy końcowe, otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podpisane przez Rektora UAM oraz dyrektora Szkoły Tłumaczy UAM.

 

Opłaty za studia

Opłata za studia (2 semestry) wynosi 8700 zł i rozłożona jest na pięć rat po 1740 zł każda, którą należy wnieść w następujących terminach: 10 lutego, 10 kwietnia, 10 czerwca, 10 września i 10 listopada.

Byli słuchacze STiJO UAM oraz absolwenci Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM otrzymają 10 % zniżkę.

Na życzenie zainteresowanego wystawiamy faktury za wniesione czesne.

 

Egzamin wstępny

Test leksykalno-gramatyczny oraz rozmowa kwalifikacyjna odbędą się 2 lutego 2019 roku w siedzibie Szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu.

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

Zapisy

Zapisy prowadzimy przez stronę: oferta.amu.edu.pl

Egzamin wstępny odbędzie się 2 lutego 2019 roku.

 

Schemat postępowania kwalifikacyjnego
1. Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rejestracji
2. Dokonanie zapisu na studia
    Po zalogowaniu do systemu będzie możliwość dokonania rejestracji na wybrane studia.
3. Odbycie egzaminu wstępnego
4. Oczekiwanie na zakończenie zapisów
    Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu studiów.
5. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do przesłania w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku niezłożenia dokumentów w terminie zapis na studiajest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Zasady kwalifikowania na studia
O zakwalifikowaniu na studia decyduje wynik egzaminu wstępnego. Kolejne osoby po przekroczeniu limitu miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.


Lista wymaganych dokumentów
1. karta zgłoszenia (drukowana z "mojego konta" na stronie oferta.amu.edu.pl)
2. kserokopia dokumentu tożsamości
3. CV w języku polskim
4. dokumenty poświadczające ukończenie studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata ustalana jest każdorazowo przez Rektora UAM. W roku akademickim 2018/2019 wynosi ona 250 zł. Prosimy o wpłacanie w/w kwoty do 1 lutego 2019 roku według następującego wzoru:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

nr konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

TYTUŁEM: SUBKONTO s0000128, nazwisko i imię osoby zdającej

WAŻNE! W RUBRYCE „TYTUŁEM” PROSIMY WPISAĆ TYLKO NUMER SUBKONTA I NAZWISKO OSOBY ZDAJĄCEJ. PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ TAM INNYCH NOTATEK, NP. IŻ JEST TO OPŁATA EGZAMINACYJNA.

Zalecamy, aby dokonywać opłaty za pośrednictwem banku a nie na poczcie, gdyż urzędy pocztowe pomijają numery subkonta, przez co wpłaty nie wpływają na nasze konto. Uznajemy przelewy dokonywane przez Internet (bez stempla).

Uprzejmie informujemy, że wniesiona opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

0
0
0
s2sdefault

Back to top